תקנון האתר " astroforum.org.il - הפורום הישראלי לאסטרונומיה וחלל " 

כללי שימוש באתר ובקבוצות הדיון
על כל משתתף במערכת הפורומים חלה האחריות להיות מיודע בכללי מערכת הפורומים. כל משתתף בפורום כלשהו, כקורא או משתתף פעיל / סמוי מסכים וכפוף לכללים הבאים:
• מערכת הפורומים הנה מקום מפגש ודיון לגולשים באתר. באמצעות הפורומים ניתן להחליף מידע / דעות / רעיונות ומחשבות.
• אתר
astroforum.org.il אינו אחראי על התכנים המועלים במערכת הפורומים.
• אתר
astroforum.org.il מסיר מעצמו מראש כל אחריות שהיא הנובעת משימוש במערכת הפורומים.
• כל משתתף בפורום, נושא באחריות בלעדית לתוכן ההודעה אותה הוא מכניס למערכת הפורומים. תכני ההודעות נכתבים על דעת כותביהם בלבד ואין לאתר ולהנהלת האתר כל חלק או צד בדברים אלה, כמו כן אין לאתר
astroforum.org.il כל אחריות על טיב המידע הנמסר באמצעות מערכת הפורומים.
• המידע שמשתתף מפרסם במערכת הפורומים, יהיה חשוף לכל יתר המשתתפים בפורומים והגולשים באינטרנט. אי לכך יש לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים. לדוגמה: שם, טלפון, כתובת דואר וכתובת דואר אלקטרוני, פרטי עיסוק , מקום עבודה, מקום לימודים וכל מידע מזהה אחר.
• יש לנהוג בתבונה ובזהירות בתגובות או בפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש במערכת הפורומים. כמו כן יש לנהוג באותה מידה של זהירות שהיה המשתתף נוקט ביצירת קשר, שאינו נעשה באמצעות האינטרנט.
• אתר
astroforum.org.il - "הפורום הישראלי לאסטרונומיה ולחלל" לרבות מנהליו, עובדיו או כל אדם שמונה מטעם האתר.
• "מערכת הפורומים" - מהווה מדור באתר, מאפשרת תקשורת והחלפת דעות / מידע / נתונים וידע בין המבקרים באתר.
• "מנהל פורום/מקצועי" - אדם אשר מונה על ידי אתר
astroforum.org.il להיות אחראי על התנהלות פורום אחד או יותר באתר
• "משתתף" - כל אדם / גוף אשר מבקר / משתמש / גולש / נכנס לאתר ולמערכת הפורומים.
• "הודעה" - כל תוכן המוכנס על ידי משתתף באחד הפורומים, כוללת טקסט, תמונות, קבצים, קישורים, מראי מקום, נתונים, הערכות, דעות, חוות דעת, מידע, רעיונות וכל ביטוי אחר הכולל תוכן כלשהו.

פרסום באתר
• אין לפרסם תכנים המעודדים בצוע עבירות על החוק ו/או מהווים הפרה כלשהיא של החוק.
• אין לפרסם תכנים הכוללים שימוש בשפה בוטה, גסה, מעליבה, פוגעת, מוציאי לשון הרע ,פוגעים ברגשות הציבור ו/או פוגעים בפרטיות של אדם אחר.
• אין לפרסם תכנים מאיימים / פוגעניים / גזעניים / פוליטיים או בעלי אופי מיני בוטה.
• אין לפרסם אתרים/ עסקים/ תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו. אלה אם התקבל אישור בכתב מההנהלה!
• אין לפרסם/להעלות תמונות שבחתימתם מופיע פרסום סמוי לאתר / עסק כלשהו, אלה אם התקבל אישור בכתב מההנהלה!
• אין לפרסם תכנים אשר מפירים זכויות יוצרים של אדם אחר.
• אין לפרסם קישורים לאתרים אחרים המפרים את החוק בכל צורה שהיא.
• אין לפרסם תכנים המכילים ורוסי מחשב ו/או "סוסים טרויאנים" ו/או אמצעים טכניים שמטרתם גרימת נזק לאדם / גוף אחר.
• אין לפרסם תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום בו אתה משתתף.
• אין לפרסם תכנים העלולים לפגוע באתר ו/או בהנהלתו ו/או בעובדיו ו/או במנהלי הפורומים ו/או בתפקודה התקין של מערכת הפורומים ו/או בתפקודו התקין של האתר..

הנחיות כלליות להגשת תלונות
• המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ומערכת הפורומים לכל טענה כנגד או מחלוקת עם האתר ו/או הנהלתו ו/או עובדיו ו/או מנהלי הפורומים ללא הסכמתם בכתב של מנהל/י האתר. אם נגרמה פעילות כר"מ כתוצאה מטעות שבתום לב המשתמש מתחייב לחדול מיד מפעילות כר"מ, אם התריעו בפניו מנהל/י האתר.
• המשתמש מתחייב להעלות טענות ומחלוקות כר"מ בפני מנהל/י האתר רק בכתב, ובהודעה אישית הממוענת למנהל/י האתר בלבד.
• זכותם של מנהל/י האתר לפעול לפי שיקול דעתם לישוב המחלוקת או הטענה כר"מ אם בהמשך ההתכתבות הפרטית, ואם בשימוש במערכת הפורומים אם לדעתם העניין נוגע למשתמשים אחרים או מכל סיבה אחרת, והמשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך, ונותן דעתו לכך מראש בניסוח פנייתו.
• למען הסר ספק, אין האתר רואה את מנהל/יו כמחויב/ים להשיב למשתמש לכל טענה שהיא ולו רק מעצם הצגתה, ואין המשתמש רואה את האתר ומנהל/יו כמחויבים לכך, ואין בהוראות אלה כדי לצמצם את זכותם של מנהל/י האתר לפעול על פי הוראות כל דין או הוראות השימוש באתר.
• אתר
astroforum.org.il רשאי להסיר תכנים/ הודעות אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו. כמו כן אתר astroforum.org.il רשאי למחוק תכנים אלו בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מגורם / אדם כלשהו. כמו כן אינו מחויב להסביר את שיקוליו בעת הפעלת סמכותו במערכת הפורומים .

זכויות יוצרים וקנין רוחני
זכויות היצירות בכל הודעה שתמסור לפרסום הנן שלך, ובלבד שהקפדת שלא להשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, כאמור בתנאי שימוש אלה.
• כל משתתף בפורום, רשאי להכניס הודעות המכילות תוכן אשר נוצר על ידו ו/או הוא בעל זכויות היוצרים באותו התוכן.
• בהעלאה ובמסירת התכנים, הודעה וכל מידע, תמונה, תצלום, קובץ או כל תוכן אחר הכלולים או קשורים בה למערכת הפורומים, הנך מתיר לאתר
astroforum.org.il את הזכות להשתמש בתכנים ובמידע שהוכנס לפי שיקול דעתה המוחלט, לשם תפעול האתר או קבוצות הדיון ופרסומם וללא צורך בקבלת אישור או מתן תמורה.
• מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל תכני האתר לרבות מערכת הפורומים, ובכל טקסט / תמונה / קוד מחשב / קובץ מחשב / קובץ גרפי וכל חומר אחר הכלול באתר - הנם של בעלי אתר
astroforum.org.il בלבד.
•אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא הסכמתם של בעלי אתר
astroforum.org.il , בכתב ומראש.

הגנה על פרטיות
• על כל משתתף במערכת הפורומים להניח כי פרטיו האישיים חשופים לכל. למרות הכול האתר עושה ככל יכולתו להצפין נתונים אלה בצורה מרבית.
• למרות שמשתתף במערכת הפורומים בוחר לעצמו כינוי שעשוי להיות שונה משמו האמיתי, אין הדבר מעניק הגנה כלשהי מחשיפת שמו האמיתי.
• אתר
astroforum.org.il רשאי למסור את הפרטים הידועים לו אודות המשתתפים במערכת הפורומים לידי צד שלישי במקרה ומתעוררת בעיה משפטית או חיונית בקיום אתר astroforum.org.il.
• האנונימיות היא עיקרון המאפשר למשתמשים להתבטא כרצונם, ולכן אחראי המשתמש באתר ובמערכת הפורומים מול המשתמשים האחרים לשמירת פרטיותם, ומתחייב לכבד את פרטיותם של המשתמשים האחרים ולהגן עליה בפועל, ולא לחשוף כל קשר בין זהות משתתף אחר בפורום, כינויו ושאר פרטים הנוגעים לפעילותו במערכת הפורומים והאתר, לזהותו האמיתית, עיסוקו, כתובותיו האלקטרוניות והממשיות ו/או שאר מידע הנוגע לפרטיותו, לא במפורש ולא במשתמע, לא בפעולה יזומה ולא ע"י מחדל, בין אם הדבר נעשה במערכת הפורומים והאתר ובין אם מחוצה לה, אלא אם נתן המשתתף האחר את אישורו לכך בכתב או אלא אם כבר חשף המשתתף האחר ממילא פרטים אלה מיוזמתו הוא בפעילותו במערכת הפורומים והאתר.

אחריות על תכנים ומידע
• כל משתתף בפורום, נושא באחריות בלעדית לתוכן ההודעה אותה הוא מכניס למערכת הפורומים. כמו כן אתר
astroforum.org.il אינו נושא בשום אחריות ביחס לתכנים המוכנסים למערכת הפורומים.
• כל המידע המפורסם במערכת הפורומים, אינו עובר בדיקה של אתר
astroforum.org.il .
• אתר
astroforum.org.il אינו מכיר את המשתתפים במערכת הפורומים ואינו יכול לבקר ולבדוק את אמיתות המידע המפורסם על ידם. גם במקרה שהאתר מכיר משתתף כלשהו, אין האתר יכול לבקר ולבדוק את אמיתות המידע המפורסם על ידי אותו משתתף.
• אתר אתר
astroforum.org.il אינו נושא בשום אחריות ביחס לתכנים המוכנסים למערכת הפורומים וממליץ לנקוט במשנה זהירות ביחס למידע המפורסם במערכת הפורומים. ובפרט ביחס למידע מקצועי הניתן כביכול על ידי משתתפים הטוענים שבידם מידע וידע מקצועי שכזה.
• המשתתפים והמשתמשים במערכת הפורומים אינם יכולים לבוא בטענה או דרישה או קובלנה או תביעה כלפי אתר
astroforum.org.il ואינו נושא בשום אחריות ביחס לתכנים המוכנסים למערכת הפורומים או אודות התכנים שפורסמו והשימוש שבחרו לעשות בתכנים אלה. כמו כן השימוש במידע / תכנים / שירותים המוצגים במערכת הפורומים הנם באחריות הבלעדית והמלאה של כל משתתף הבוחר להשתמש בהם.
• מערכת הפורומים לא תהווה לעולם תחליף למידע ושירותים הניתנים על ידי אנשי מקצוע ו/או אנשים אחרים הנשכרים על ידי כל אדם למתן מידע / שרות כלשהו.
• כל החלטה שיקבל משתתף ו/או מי מטעמו ביחס לשימוש בתכנים ומידע שפורסמו במערכת הפורומים, הנה באחריותו הבלעדית של אותו אדם.
• כל משתתף במערכת הפורומים מודע ומסכים כי משתתפים אחרים יגיבו להודעות ולתכנים שהכניס למערכת הפורומים.
• אתר
astroforum.org.il אינו נושא בשום אחריות ביחס לתכנים המוכנסים למערכת הפורומים ואינו נושא בשום אחריות ביחס לתכנים המוכנסים למערכת הפורומים כתגובה לתכנים שהוכנסו על ידי משתתפים אחרים ולא יהיה אחראי לשימוש שיעשה על ידי צד שלישי בפרטים ומידע ותכנים שפורסמו על ידי משתתף במערכת הפורומים. כמו כן האתר לא יהיה אחראי לשימוש שיעשה על ידי צד שלישי בפרטים ומידע ותכנים שפורסמו על ידי משתתף במערכת הפורומים.
• כל משתתף במערכת הפורומים לא יוכל לתבוע את האתר, הנהלת האתר ועובדי האתר, עקב נזקים שנגרמו לו כתוצאה מהשתתפותו ו/או שימושו במערכת הפורומים.
• אתר
astroforum.org.il לא יישא באחריות כלשהיא לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, שעלולה להיגרם למשתתף או לצד שלישי כלשהו בכל החלטה שתנבע מהמידע שפורסם באתר ע"י צד שלישי ו/או ע"י מנהל פורום ו/או ע"י האתר עצמו.

אחריות מנהלי הפורומים /מקצועי/האתר
• מנהל הפורום/מקצועי/האתר רשאי להשתמש בשיקול דעתו על מנת לסייע למשתתפים בפורום.
• מנהל הפורום/מקצועי/האתר רשאי לענות לשאלות המועלות בפורום.
• מנהל הפורום/מקצועי/האתר רשאי לפרסם מידע שלדעתו הנו רלוונטי למשתתפים בפורום אותו הוא מנהל.
• מנהל הפורום/מקצועי/האתר רשאי להסיר הודעות שלדעתו מפירות את כללי מערכת הפורומים.
• מנהל הפורום/מקצועי/האתר נושא באחריות לתוכן דבריו כשם שכל משתתף במערכת הפורומים נושא באחריות לתוכן דבריו.
• על כל משתתף להתייחס להודעות מנהלי הפורומים כשם שהיה מתייחס לכל הודעה של משתתף אחר.
• אין להניח כי מנהל הפורום/מקצועי/האתר הנו סמכות מקצועית באותו הפורום אותו הוא מנהל.
• כל משתתף העושה שימוש במידע הניתן על ידי מנהל הפורום/מקצועי/האתר עושה זאת על אחריות הבלעדית המלאה.
• מנהל הפורום/מקצועי/האתר לא יישא באחריות כלשהיא לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, שעלולה להיגרם למשתתף או לצד שלישי כלשהו בכל החלטה שתנבע מהמידע שפורסם באתר ע"י צד שלישי ו/או ע"י מנהל הפורום עצמו ו/או על ידי אתר
astroforum.org.il עצמו.
• אתר
astroforum.org.il רשאי להפסיק את פעילותו של מנהל פורום/מקצועי ולהחליפו במנהל פורום אחר.

שינויים באתר
astroforum.org.il והפסקת השירות
• אתר
astroforum.org.il אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות.
• אתר
astroforum.org.il רשאי להפסיק את פעילותו של פורום מסוים ו/או לפתוח פורום חדש במערכת הפורומים.
• אתר
astroforum.org.ilלא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו לך או לרכושך עקב תקלות, כשלים, בחומרה, תוכנה, קווי תקשורת, שרתי מחשב של האתר או של חברות המספקות שירותים טכניים שונים לאתר.
• בעלי האתר רשאים לסגור את האתר, לשנות את מבנהו, עיצובו, תכניו, שמו, לשנות את זמינות האתר ושרותיו, וזאת ללא הצורך להודיע על כך מראש.
• כל שינוי שיערך עלול לגרום לאי נוחות / תקלות, אתר
astroforum.org.il לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכו' שייגרם לך או לרכושך כתוצאה מכך.

הגבלת אחריות
• בנוסף לאמור לעיל, אתר
astroforum.org.il הנהלתו, בעלי האתר ועובדיו, לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר.
• אתר
astroforum.org.il , הנהלתו, בעלי האתר ועובדיו לא יישאו בכל אחריות ביחס לכל נזק, ישיר או עקיף, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, או לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

תנאי שימוש ואחריות המשתמש
• מובהר בזאת, כי אתר
astroforum.org.il רשאי להפסיק את השימוש באתר עקב הפרת תנאי מתנאי הסכם זה.
• אתר
astroforum.org.il רשאי להרחיק משתתף מהשתתפות באתר (השתתפות פעילה או סמויה), בין היתר אם לדעת מנהל/יו התנהלות המשתמש גורמת לטרדה, נזק או פגיעה כלשהי במטרות אתר ו/או בהנהלתו ו/או בעובדיו ו/או במנהלי הפורומים ו/או בתפקודה התקין של מערכת הפורומים ו/או בתפקודו התקין של האתר ו/או במשתמשים אחרים.
• כל משתמש שהורחק ע"י אתר
astroforum.org.il לא יוחזר גם אם יבחר להשתמש בשם משתמש אחר
• המשתמש ישפה את אתר
astroforum.org.il , מנהלי האתר, בעלי האתר, עובדי האתר, ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, פגיעה במוניטין, הפסד או אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

תנאים נוספים
• אתר
astroforum.org.il רשאי לשנות את כללי מערכת הפורומים מעת לעת מבלי למסור הודעה על כך מראש.
• הוראות תקנון זה מתווספות לתנאי השימוש באתר
astroforum.org.il ובמקרה של אי התאמה תחול ההוראה המיטיבה עם אתר astroforum.org.il
• על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
• מקום השיפוט הבלעדי לכל דבר ועניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הנו בבתי המשפט המוסמכים בישראל.

"הפורום הישראלי לאסטרונומיה ולחלל" הנו אתר פרטי היוצר במה ציבורית לנושא האסטרונומיה ומספק בין היתר, במה ל"אגודה הישראלית לאסטרונומיה" לפרסום הודעותיה - תצפיות, פעילויות וכיוצא בזה.
למען הסר ספק - למעט האפשרות לפרסום הודעות של "האגודה הישראלית לאסטרונומיה", אין קשר רשמי בין האגודה הישראלית לאסטרונומיה לבין אתר "הפורום הישראלי לאסטרונומיה ולחלל". מכאן, שאין הפורום אחראי להודעות מטעם האגודה ולהיפך - אין האגודה או מי מפעיליה אחראים לתוכן ההודעות בפורום למעט הודעות שהובאו בשמה ואינה אחראית גם להודעות בתתי-הפורומים המנוהלים על ידי פעילים באגודה. כל צוות המקצועי באתר זה עושים זאת באופן פרטי הן כמנהלי הפורמים והן כפעילים ואין "האגודה הישראלית לאסטרונומיה" אחראית להודעותיהם ולתוכנן ואין לראות בהן כמשקפות את עמדת האגודה או כהודעות מטעמה בכל עניין ועניין למעט הודעות האגודה בקשר לפעילותיה בפורום המיועד לכך.
אנו מקווים שאתר "הפורום הישראלי לאסטרונומיה ולחלל" יועיל לפיתוח השיח הציבורי בנושא האסטרונומיה.

יצירת קשר עם בעל האתר אלי פתאל

patel@astroforum.org.il