עמוד 1 מתוך 1

שימוש בצל השמש לדיוק בזמן

הודעהפורסם: 10 אוגוסט 2015, 16:46
על ידי bababaruch
הגדרת זמן מדוייק של 24 שעות על פי צל השמש
לגבי הפרת נדרים מצינו הנהגות דורשות הסבר בתלמוד:
תלמוד בבלי מסכת נדרים דף עו עמוד ב
תניא: הפרת נדרים כל היום, רבי יוסי בר' יהודה ור"א בר' שמעון אמרו: מעת לעת...
חייא בר רב שדי גירא ובדיק.
רבה ב"ר הונא יתיב וקאים.

הר"ן הסביר שמדובר בעניין הריכוז:
חייא בר רב שדי גירא ובדיק - בעוד שהיה מתעסק לירות חצים היה בודק אדם הבא לפניו להתיר נדרו שואלו אם מתחרט ומתירו דקסבר פותחין בחרטה ומשום הכי לא היה צריך עיון למצוא פתח.
יתיב וקאים - שלא היה מדקדק בדבר אלא עומד ויושב כמו שהיה מזדמן לו.

אך בראש נתן פירוש המתאים לעניין מעת לעת של 24 שעות:
רא"ש מסכת נדרים פרק י סימן ז
חייא בר רב, כשהיתה אשתו נודרת, לא היה מתיר לה מיד, אלא היה שותק כדי לקנטרה כאילו היה רוצה לקיים נדרה, והיה זורק חץ בכותל לכוין בצל שיתיר לה למחרת קודם שתגיע חמה לאותו מקום,
ורבה בר רב הונא הוה יתיב וקיים כדי לידע מדת צילו שיכוין בו,


ברוך

Re: שימוש בצל השמש לדיוק בזמן

הודעהפורסם: 10 אוגוסט 2015, 21:17
על ידי אבי חשביה
יפה מאד!